Szukaj

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KOMPLET OBRĄCZEK” ORGANIZOWANEGO PRZEZ
RED RUBIN SP. Z O.O. , Z DNIA 17.10.2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Wygraj komplet obrączek (zwanym dalej “Konkursem”), jest Red Rubin Sp. z o. o., z siedzibą przy al. Jana Pawła II 82 lok.039, 00-175 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;


3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ na każdy dzień trwania Targów Ślubnych – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6, czyli łącznie DWIE NAGRODY.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest jeden komplet obrączek wybranych przez Uczestnika Konkursu, zamówionych w trakcie wybranego dnia trwania Targów Ślubnych.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju, niż zamówiony przez siebie komplet obrączek.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w trakcie trwania Targów Ślubnych „WEDDING” odbywających się na PGE Narodowym w dniach 19 – 20.10.2019r.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. złożenie zamówienia na komplet obrączek marki Red Rubin podczas trwania Targów Ślubnych oraz wpłacenie wymaganej zaliczki;
b. zapisanie się do programu lojalnościowego Red Rubin, za pomocą wypełnionego formularza;
c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe;


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności i kreatywności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę na każdy dzień trwania Targów Ślubnych (jeden zwycięzca w dniu 19.10.2019r oraz 1 zwycięzca w dniu 20.10.2019r).

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w czasie trwania Targów Ślubnych, około godziny 16:00 lub drogą telefoniczną, na podany przez siebie w zgłoszeniu numer telefonu, w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 2 dni roboczych od momentu rozwiązania konkursu, organizator wyłoni innego zwycięzcę.

7. Odbiór Vouchera upoważniającego do wykorzystania nagrody może nastąpić w dniu rozwiązania konkursu, na Targach Ślubnych, bądź osobiście w Salonie Sprzedaży Red Rubin w przeciągu 5 dni roboczych od daty rozwiązania konkursu, po uprzednim umówieniu się na spotkanie z pracownikiem firmy Red Rubin Sp. Z o. o.

8. Nagroda w postaci Vouchera, upoważnia Uczestnika Konkursu do zrealizowania złożonego w trakcie Trwania Targów zamówienia na komplet obrączek ślubnych, bez ponoszenia przez niego kosztów tychże.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail i numeru telefonu lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z naruszeniem zasad Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w ogłoszeniu wyniku Konkursu w trakcie trwania Targów Ślubnych oraz jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony www.redrubin.pl


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród – Vouchera upoważniającego do odbioru kompletu obrączek.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Wygraj komplet obrączek z dnia 19-20.10.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 października 2019 r. i obowiązuje do 30.10.2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie Organizatora: www.redrubin.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.redrubin.pl.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów