Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin promocji

Regulamin Akcji Promocyjnej Kolekcja tygodnia w sklepach RED RUBIN.

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocja”) jest „RED RUBIN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 82 lok 039 (kod pocztowy 00-175), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650076, posiadającą numery NIP 5272328958 oraz REGON 017207363, o kapitale zakładowym w wysokości 79.800,00 złotych, zwaną dalej „Organizator”).

Warunki Promocji

 § 1

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§ 2

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji

§ 3

Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

§ 4

Promocja trwa w dniach 02.04-7.04.2019 Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu obowiązywania promocji w przypadku wyczerpania stocku lub do jej przedłużenia.

§ 5

Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach Red Rubin.

§ 6

Promocja Weekend obrączek dotyczy wszystkich modeli obrączek, Rabat naliczany jest od kwoty końcowej. Konieczne jest do tego wybranie rozmiarów obrączek. Ceny podane na stronie dotyczą przykładowych rozmiarów/

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kartami podarunkowymi.

§ 10

Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

§ 11

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

§ 12

Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

 13 

Prawo do zwrotu produktów objętych promocją przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu w sklepie internetowym Red Rubin. Prawo zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji przysługuje wyłącznie w przypadku zwrotu wszystkich produktów z paragonu, który wchodzić w okres i zasady promocji w okresie jej trwania.

Sprzedawca zweryfikuje prawo do zwrotu na podstawie dowodu zakupu na podstawie poziomu rabatu i daty wystawienia paragonu.

Prawo wymiany produktów zakupionych w ramach promocji przysługuje wyłącznie w przypadku wymiany na inny produkt w tej samej cenie lub za dodatkową dopłatą.

Sprzedawca zweryfikuje prawo do wymiany na podstawie dowodu zakupu na podstawie poziomu rabatu i daty wystawienia paragonu.

 § 14

 Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać na piśmie

lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem do sklepu stacjonarnego sieci RED RUBIN, w którym dokonano zakupu danych produktów.

§ 15

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

§ 16

Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu

§ 17

Przedmioty nabyte w ramach niniejszej Promocji podlegają wymianie i zwrotowi zgodnie z regulaminem zwrotów i wymian RED RUBIN.

§ 18

Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą tradycyjną lub elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§19

Wszelkie zapytania związane z Promocjami powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§ 21

Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

§ 22

Regulamin Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych Red Rubin i Minty Dot objętych Promocją.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów